Zemkopības ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru uzņēmējdarbības veicināšana
 • Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība
 • Nozaru vadūba un politikas plānošana
 • Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana
 • Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

 1. nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozares uzņēmējiem, t.sk. Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam virzīšana apstiprināšanai EK;
 2. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tai skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni;
 3. nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā;
 4. turpināt īstenot tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā;
 5. veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
 6. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu;
 7. sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu.

Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 536

2 640

2 602

2 309

2 309

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 258

2 296

2 309

2 309

2 309

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

278

344

293

-

-

Piezīmes.
1 Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021-2027) Tehniskās palīdzības finansējumu.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2021. gadā

2022. gadā

2023. gadā

1.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

21 308

31 962

31 962

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p.

Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2021. gadā saskaņā ar grafiku par pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 euro no 01.09.2020. un 830 euro no 01.09.2021.

22.01.00 Profesionālā izglītība

2.

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

688 413

688 413

688 413

MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 3. p.

Akadēmiskā personāla minimālās mēneša darba algas likmes paaugstināšana, nodrošinot profesora minimālo likmi 1754,14 euro un nodrošinot minimālo likmi pārējiem akadēmiskajiem amatiem, atbilstoši darba samaksas pieauguma grafikam.

22.02.00 Augstākā izglītība

Kopā

709 721

720 375

720 375

-