Zemkopības ministrijas darbības jomas:

 • Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
 • Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana
 • Nozaru vadība un politikas plānošana
 • Dabas resursu saglabāšana
 • Cilvēkresursu un pētījumu veicināšana 

Zemkopības ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. nodrošināt ES un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozaru uzņēmējiem;
 2. virzīt Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2023. – 2027. gadam apstiprināšanai EK, izstrādāt nacionālo likumdošanu un papildus līdzfinansējuma pieprasīšana, lai nodrošinātu taisnīgas un līdzsvarotas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.2027. gadam ieviešanu no 2023. gada;
 3. veicināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ievērojot “vienas veselības” pamatprincipus un sasniedzot Eiropas zaļā kursa mērķus atbilstoši stratēģijai “No lauka līdz galdam”, tai skaitā nodrošinot vietējo kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu un augstu dzīvnieku labturības prasību piemērošanas līmeni;
 4. nodrošināt meža apsaimniekošanai priekšnoteikumus, kas palielinātu mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu un dotu ieguldījumu klimata politikas mērķu sasniegšanā;
 5. turpināt īstenot ES tiešos maksājumus un skolas apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā;
 6. veicināt vietējās izcelsmes pārtikas produktu lielāku pārstāvību zaļajos publiskajos iepirkumos;
 7. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību un zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu;
 8. sekmēt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot valsts meliorācijas sistēmu un melioratīvās kadastra informācijas uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošanu un plūdu risku samazināšanu;
 9. sekmēt vienotu informācijas sistēmas izveidi par lauksaimniecības zemi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai;
 10. nozares institūciju materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, nozīmīgi paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti, t.sk. nodrošinot informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veiktspējas, drošības un savietojamības prasībām.

Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Zemkopības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada

plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā1

2 492

2 602

2 620

2 620

2 620

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 211

2 309

2 296

2 296

2 296

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

281

293

324

324

324

Piezīmes.

1 Sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotas 18 amata vietu izmaiņas: 13 amata vietas samazinātas Lauku atbalsta dienestā, 31 amata vieta ir pārcelta no iepriekšējā plānošanas perioda apakšprogrammas 66.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) apgūšanai (2014-2020)”, jo 2021. gada plānā uz 1. janvāri EJZF TP nebija finansējuma.Amata vietu izmaiņas skatīt tālāk konkrētajās valsts pamatfunkciju vai ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu budžeta programmās.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole

218 219

218 219

218 219

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma prasībām

218 219

218 219

218 219

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

2 584

2 584

2 584

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

2.

Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā

1 103 422

897 402

897 402

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt valsts uzraudzību pārtikas kontaktmateriālu aprites uzņēmumos, kontrolēt uztura normu ievērošanu un transtaukskābju apjomu pārtikas produktos un veicināt eksporta aktivitātes uz trešajām valstīm

869 994

 

 

 

 

663 974

 

 

 

 

663 974

 

 

 

 

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole

Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)

500

500

500

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

Palielināt paraugu skaitu pārtikas laboratoriskās kontroles programmās, lai nodrošinātu paraugu testēšanas periodiskumu gada griezumā, kā arī veikt pastiprinātu laboratorisko kontroli atsevišķām produktu grupām

233 428

233 428

233 428

Veikti laboratoriskie izmeklējumi

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)

1 404

1 404

1 404

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

3.

Valsts meliorācijas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums (visaptverošā inventarizācija)

122 900

122 900

122 900

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

 Konstatēt valsts meliorācijas sistēmu faktisko stāvokli dabā

122 900

122 900

122 900

Valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas visaptverošās inventarizācijas metodikas izstrāde, tās aprobācija un rezultāta dokumentēšana

Izstrādāti dokumenti (skaits)

2

-

-

Inventarizēta valsts nozīmes meliorācijas sistēma

Inventarizētas ūdensnotekas – garums (km)

277

514

514

Inventarizēta valsts meliorācijas sistēma

Inventarizēti aizsargdambji/dambji – garums (km)

9

100

100

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

4.

Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei

538 749

518 749

518 749

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Paraugu ņemšanas plāna izstrāde, vietu noteikšana, paraugu noņemšana, SARS-CoV-2 klātbūtnes noteikšana, SARS-CoV-2 mērķēta sekvenēšana, pilna metagenoma (visu baktēriju) sekvenēšana, u.c. – noteikšana paraugos, datu apstrāde, analīze, paraugu “biobankas” veidošana, uzturēšana

538 749

518 749

518 749

Veikti laboratoriskie izmeklējumi

Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits)

3 100

3 100

3 100

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

5.

Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums

3 000 000

3 000 000

3 000 000

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

 Nodrošināt darba samaksas pieaugumu, lai ZM padotībā esošās iestādēs sniegtu attīstības iespējas, lai sasniegtu konkurētspējīgu, efektīvu, motivētu un uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi un noturētu un piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

PVD profesionālo darbinieku noturības nodrošināšana

Personāla rotācija (koeficients)

0,10

0,10

0,10

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

449 465

449 465

449 465

Profesionālu darbinieku noturības nodrošināšana LDC

Personāla mainība no kopējā nodarbināto skaita (%)

10

10

9

Muzeju speciālistu vidējais atlīdzības palielinājums pret 2021. gadu

Palielinājums (%)

25

25

25

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

913 114

913 114

913 114

Paaugstināts zemākais atalgojums VMD pret attiecīgās mēnešalgu grupas maksimālo mēnešalgu

Mēnešalga vidēji sasniedz (%)

87

87

87

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

858 703

858 703

858 703

Kvalificēti, motivēti, novērtēti darbinieki

Personāla mainība VAAD (%)

12

12

11

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

357 406

357 406

357 406

Pastāv motivējoša ZM monetārās un nemonetārās stimulēšanas sistēma

Personāla mainība (%)

11

10

9

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

421 312

421 312

421 312

6.

Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai

50 000 000

-

-

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

 

Nodrošināt digitālo tehnoloģiju integrāciju biznesa procesu mijiedarbību, valsts pārvaldes uzdevumu pilnveidošanu un transformāciju, atbilstoši jaunajiem sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, ievērojot sabiedrības veselības un ilgtspējības virzību uz Eiropas zaļo kursu

50 000 000

-

-

Atbalstīti investīciju projekti

20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole

181 500

-

-

Virzītie projekti (skaits)

1

-

-

20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā

766 550

-

-

Virzītie projekti (skaits)

3

-

-

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

8 582 006

-

-

Virzītie projekti (skaits)

5

-

-

22.01.00 Profesionālā izglītība

12 294 966

-

-

Virzītie projekti (skaits)

5

-

-

22.02.00 Augstākā izglītība

8 725 000

-

-

Virzītie projekti (skaits)

2

-

-

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

8 103 937

-

-

Virzītie projekti (skaits)

2

-

-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

1 400 000

-

-

Virzītie projekti (skaits)

1

-

-

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

3 402 000

-

-

Virzītie projekti (skaits)

2

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

530 000

-

-

Virzītie projekti (skaits)

2

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 014 041

-

-

Virzītie projekti (skaits)

1

-

-

7.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža)

18 181

54 543

54 543

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu sākot ar 2022. gada 1. septembri līdz 900 euro

18 181

54 543

54 543

Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu, sākot ar 2022. gada 1. septembri, līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

22.01.00 Profesionālā izglītība

8.

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Malnavas koledža)

255 135

255 135

255 135

MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Palielināt stipendiju apmēru koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām

255 135

255 135

255 135

Palielināts stipendiju apmērs koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

22.02.00 Augstākā izglītība

9.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” pamatdarbības nodrošināšana

40 000

-

-

MK 02.11.2021. ārkārtas sēdes prot. Nr.73 26.§ 1.2.apakšp. un 2.lasījuma priekšlikums Nr.107 un Nr.77

Finansējums pamatdarbības nodrošināšanai

40 000

-

-

Metodisko materiālu izstrāde mazpulcēniem

Lauksaimniecības tēmas (skaits)

3

-

-

Lauku dienas, semināri par lauksaimniecības kultūru audzēšanu Latvijas Mazpulku nometne

Lauku aktualitāšu dienas (skaits)

15

-

-

Mazpulcēnu projektu vadība dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanā, pārstrādē, realizācijā un pētniecībā

Projekti (skaits)

300

-

-

Līdzdalība Eiropas lauku jauniešu apvienībā (Rural Youth Europe)

Aktivitātes (skaits)

3

-

-

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Kopā

55 296 606

5 066 948

5 066 948

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

ZM budžetā 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. mainīts programmas 66.00.00 nosaukums uz “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projektu un pasākumu īstenošana”, zem tās jaunizveidota apakšprogramma 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2021-2027)”;
 2. no jauna plānots finansējums programmā/apakšprogrammā:
 • 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana”;
 • 71.06.00 “Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai”.