Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Nodarbinātā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (pilna laika slodzēs)(%)

  • 2021 0.7
  • 2023 0.8

Starptautiskās citējamības datubāzē Scopus iekļauto Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā (%)  

  • 2021 2 953
  • 2023 2 983

Jauno doktoru īpatsvars 25–34 gadus veciem iedzīvotājiem (%) 

  • 2021 0.25
  • 2023 0.35

Nodarbināto zinātnisko darbinieku vidējā slodze, PLE izteiksmē 

  • 2021 0.48
  • 2023 0.58