Programmas mērķis:

sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabineta locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Ministru kabineta sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību;
 7. nodrošināt un pilnveidot iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību un novērtēšanu;
 8. turpināt inovācijas kultūras un uz lietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai;
 9. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
 10. labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību;
 11. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu;
 12. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 13. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 14. nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 15. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 726

2 700

2 500

2 500

2 500

Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai noformēto jautājumu (skaits)

151

140

-

-

-

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits)

2 479

2 450

2 450

2 450

2 450

Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

6

4

4

4

4

Rīkotie publiskie pasākumi (skaits)

5

3

3

3

3

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

7

3

3

3

3

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP), Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma (CIVIS) un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

3

-

-

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

4

4

3

3

2

Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits)

-

-

40

50

50

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5966 466

6024 610

6691 173

6283 731

6252 731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58 144

666 563

-407 442

-31 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

11,1

-6,1

-0,5

Atlīdzība, euro

4267 033

4373 272

4659 575

4739 575

4739 575

Vidējais amata vietu skaits gadā

125

127

1301

1301

1301

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 783

2 837

2 955

3 006

3 006

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

92 823

49 636

49 636

49636

49 636

Piezīmes.

0,5 amata vietas pārdalītas no programmas 19.00.00 “Valsts administrācijas skola” un 2,5 amata vietas izveidotas prioritārā pasākuma “Vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide” ietvaros.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

230 085

896 648

666 563

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

827 236

827 236

Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana

-

418 600

418 600

Valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana

-

115 000

115 000

Vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide

-

293 636

293 636

Citas izmaiņas

230 085

69 412

-160 673

Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu, parlamentāra sekretāra atlīdzībai un Ministru kabineta locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

69 412

69 412

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

85

-

-85

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Ministru kabineta un Ministru prezidenta darba tehniskais nodrošinājums” paredzēto finansējuma apmēru 2020.gadam

230 000

-

-230 000