Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstībai un pilnveidei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši to izlietojuma mērķim;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas īstenošanā. 

Galvenās aktivitātes:

 1. īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju;
 2. veikt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzību, tajā skaitā radio un televīzijas programmu monitoringu – pārbaudīt programmu atbilstību nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām; uzraudzīt pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēju darbības atbilstību nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām;
 3. uzraudzīt kabeļoperatoru darbību, kontrolēt nereģistrētos televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus, tajā skaitā ierobežot piekļuvi mājaslapām, kurās prettiesiski tiek retranslētas televīzijas programmas;
 4. veikt elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tajā skaitā izsniegt apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem, video koplietošanas platformām, kā arī piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 5. nodrošināt sabiedriskās konsultatīvās padomes darbību;
 6. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu pilnveidei;
 7. izstrādāt nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanas vadlīnijas un skaidrojumus;
 8. veicināt medijpratību sabiedrībā, tajā skaitā izstrādāt un apkopot ar medijpratību saistītus informatīvos un mācību materiālus, sadarboties ar atbildīgajām institūcijām medijpratības jomā, rīkot konferences un seminārus dažādām auditorijām;
 9. veicināt audio un audiovizuāla satura pieejamību elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos, tajā skaitā komunicēt ar personu ar invaliditāti biedrību pārstāvjiem, izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānus sistemātiskai satura pieejamības veicināšanai;
 10. sadarboties ar citu valstu mediju regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

12

5

6

6

6

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

0

2

1

1

1

Paziņojumi par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (skaits)

1

2

3

3

2

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

6

4

5

4

4

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

-

-

-

Monitoringa departamenta analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

-

8 000

8 000

6 000

8 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

-

6 000

6 000

4 000

6 000

NEPLP izveidotās instrukcijas un vadlīnijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

-

2

3

3

2

Reklāmas pārkāpuma lietas

-

1

1

2

2

Monitoringa departamenta veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes (skaits)

-

100

130

150

160

Monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

-

10

10

5

5

NEPLP ierosinātās administratīvās lietas par pārkāpumiem interneta vidē (skaits)

-

60

70

80

90

Stiprināta komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiskā bāze un infrastruktūra (t.sk. personāla izaugsme)

Atbalstīti mediju uzņēmumi (skaits)

-

-

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

794 957

932 498

1 614 858

1 580 850

1 580 850

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

137 541

682 360

-34 008

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,3

73,2

-2,11

-

Atlīdzība, euro

556 039

620 645

786 997

768 997

768 997

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

2 122

2 463

3 123

3 052

3 052

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 351

-

-

-

-

Piezīmes.

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 

682 360

682 360

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

534 008

534 008

Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana

-

500 000

500 000

Medijpratības veicināšana sabiedrībā

-

34 008

34 008

Citas izmaiņas

 

148 352

148 352

Izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta pirmās un otrās daļas nosacījumus

-

148 352

148 352