Darbības mērķis: nodrošināt Augstākās tiesas darbību / Satversmes 82.pants un likums “Par tiesu varu”

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 864 716

6 749 474

7 614 020

7 306 714

7 264 214

138

146

1561

152

152

01.00.00 Tiesa

5 861 265

6 749 474

7 614 020

7 306 714

7 264 214

138

146

156

152

152

73.06.00  Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja finansētie projekti

3 451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1 389

1 700

1 400

1 400

1 400

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

940

1 020

1 020

950

950

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

656

770

700

700

700

Piezīmes.

1Augstākās tiesas amata vietu izmaiņas 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu:

 1) Administratīvo lietu departamentam, saskaņā ar Tieslietu padomes 27.11.2020 lēmumu Nr.69, uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim no apgabaltiesas ir pārcelti darbā 2  tiesneši un 2 tiesnešu palīgi;

 2) Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšanai tiks izveidotas 4 jaunas amata vietas;

 3) Tieslietu padomes stiprināšanai tiks izveidotas 2 jaunas amata vietas.