Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes

2021.-2027.gadam

-

-

1) pirmsskolas izglītības pedagogi

59

(2018)

72

(2024)

2) pamatizglītības pedagogi

96

(2018)

109

(2024)

3) vidējās izglītības pedagogi

105

(2018)

118

(2024)

4) profesionālās izglītības pedagogi

115

(2018)

130

(2024)

Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā (euro)

Izglītības likuma 53.panta trešā daļa

900

(2022)

900

(2023)

Valdības deklarācija

62., 64.

 

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

415 038 128

429 199 136

514 151 898

511 057 266

514 503 766

25 444

25 377

25 568

25 568

25 568

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem

54 078 471

55 629 175

61 879 130

61 727 410

61 727 410

1 994

1 910

1 837

1 837

1 837

05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

308 063 820

327 716 473

396 969 832

393 446 432

396 892 932

19 899

19 906

20 164

20 164

20 164

10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

41 618 600

45 853 488

55 302 936

55 883 424

55 883 424

3 551

3 561

3 567

3 567

3 567

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

11 277 237

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izglītojamie pašvaldību izglītības iestādēs (skaits)

249 050

248 530

250 365

250 365

250 365

Vidējais normētais izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs (skaits)

14

14

-

-

-