Politikas mērķis: vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu publiskās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018. ̶ 2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai
normatīvie akti

Faktiskā vērtība  (2018)

Plānotā vērtība  (2020)

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

58

61

Iedzīvotāju īpatsvars, kas atzinuši, ka ir gatavi dot kukuli valsts amatpersonai, lai atrisinātu savas problēmas publiskas personas institūcijā (% no aptaujātajiem)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

22,2

20

Valdības rīcības plāns

180.2

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 644 485

6 204 267

10 962 456

10618 190

10978 190

150

150

152

152

152

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

5 644 335

6 151 127

10 962 456

10618 190

10978 190

150

150

152

152

152

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

150

53 140

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

131

85

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

22

16

17

18

18

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

33

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

347

300

300

300

300

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

107

90

95

100

100

Kvalitātes rādītāji

Izglītošanas pasākumos veikto pārbaudes testu rezultāti rāda, ka pieaug to valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus (%)

88

87

87

87

88