Politikas mērķis: vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu publiskās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018.  ̶  2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2018.-2020.gadam

58

61

Valdības deklarācija

33., 35. un 38.p.

 

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 520 046

5 839 466

6 204 267

6 380 325

6 380 325

150

150

150

150

150

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas  birojs

5 425 340

5 786 326

6 151 127

6 327 185

6 327 185

150

150

150

150

150

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

1 500

53 140

53 140

53 140

53 140

70.02.00 Atmaksa valsts budžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanu

93 206

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

65

80

85

85

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

15

15

16

17

18

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

65

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

297

300

300

300

300

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

2

4

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

124

80

90

95

100

Kvalitātes rādītāji

Izglītošanas pasākumos veikto pārbaudes testu rezultāti rāda, ka pieaug to valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus (%)

88

86

87

87

88