Politikas mērķis: vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu publiskās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2018.  ̶  2019.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas atzinuši, ka ir gatavi dot kukuli valsts amatpersonai, lai atrisinātu savas problēmas publiskas personas institūcijās (% no aptaujātajiem)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

23,3

21

Valdības rīcības plāns

26.2. , 63.2.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 672 702

4 877 735

5 839 466

5 861 107

6 061 107

150

150

150

150

150

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas  birojs

4 668 808

4 824 595

5 786 326

5 807 967

6 007 967

150

150

150

150

150

02.00.00 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

-

53 140

53 140

53 140

53 140

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

3 894

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

184

60

80

100

120

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

13

15

15

15

15

 Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

25

20

25

25

25

 Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

263

300

300

300

300

 Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

130

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

57

56

58

59

60