Politikas mērķis: kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020.  ̶  2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

57

61

Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

100

95

Valdības rīcības plāns

180.2

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 995 360

12 495 629

13 988 231

14 575 082

14 570 082

137

161

171

171

171

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas  birojs

10 989 365

12 495 629

13 988 231

14 575 082

14 570 082

137

161

171

171

171

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

5 995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

65

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

23

17

18

18

18

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

37

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

295

255

255

255

255

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

65

95

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Izglītošanas pasākumos veikto pārbaudes testu rezultāti rāda, ka pieaug to valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus (%)

90

87

88

88

88