Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei / Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

77

79

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

36 377 117

58 305 582

122 938 742

265 219 282

304 356 007

01.00.00 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.

36 377 117

58 305 582

122 938 742

265 219 282

304 356 007

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei (%)

87,4

87,4

89,2

89,2

89,2

Sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana (skaits)

145

150

123

123

123