Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei / Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2022)

Plānotā vērtība

(2023)

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

89

87

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

204 255 807

188 059 821

82 638 689

36 525 543

36 525 543

01.00.00 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

204 255 807

188 059 821

82 638 689

36 525 543

36 525 543

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei (%)

90,8

81,4

81,4

81,4

81,4

Sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana (skaits)

103

84

77

77

77