Politikas mērķis:
nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei /
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2021)

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

76

62

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada

plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

122 906 987

184 539 752

199 345 789

215 632 429

223 676 477

01.00.00 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

122 906 987

184 539 752

199 345 789

215 632 429

223 676 477

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei (%)

89,9

90,8

90,8

90,8

90,8

Sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana (skaits)

125

118

103

102

102