Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei / Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2022)

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

84

89

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada

plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

184 476 184

199 345 789

188 059 821

146 523 043

64 025 543

01.00.00 Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

184 476 184

199 345 789

188 059 821

146 523 043

64 025 543

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei (%)

90,8

90,8

81,4

81,4

81,4

Sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana (skaits)

118

103

84

84

84