Politikas mērķis:

  1. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju / Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  2. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

NAP mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts), %

Pārresoru koordinācijas centra darbības stratēģija 2017.–2019. gadam

81

(2017)

85

(2021)

Valsts kapitālsabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitālsabiedrībām (novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam/ vadlīnijām) (%)

MK 09.02.2016. noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”,

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

82,5

(2018)

85

(2021)

 

 

2018. gads
(izpilde)
2019. gada
plāns

2020. gada
plāns

2021. gada
plāns
2022. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

953 664

1281 040

1631 255

1631 255

1625 704

23

24

25

25

25

01.00.00.Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana

951 861

1 275 489

1625 704

1625 704

1625 704

23

24

25

25

25

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

827

5 551

5 551

5 551

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

976

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikts Valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

2

2

2

2

2

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes (skaits)

1

6

4

4

4

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

2

2

2

2

2

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

31

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

65

72

69

69

69

Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetam un Saeimai ziņojums par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām, kā arī kapitālsabiedrību darbības rezultātiem iepriekšējā gadā (skaits)

1

1

1

1

1

Sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu (skaits)

-

-

1

1

1

Atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam, nodrošināta vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase (% no iesūtītajiem pieprasījumiem)

-

-

100

100

100

Nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbības sēdes (skaits)

-

-

12

12

12

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits)

-

-

400

400

400

Kvalitātes rādītāji

Pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitālsabiedrībās (%) iepriekšējā pārskata gadā

10,6

5,2

5,2

5,2

5,2