Politikas mērķis: aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana/ Tiesībsarga likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017.gads)

Plānotā vērtība (2021.gads)

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem¹

Tiesībsarga biroja stratēģija

1

1

¹ Statuss atbilstoši Parīzes principiem, kur 1 = A (nacionālā institūcija pilnībā atbilst Parīzes principu kritērijiem), 2 = B (daļēji atbilst Parīzes principu kritērijiem), 3 = C (atbilst atsevišķiem Parīzes principu kritērijiem), 4 = statuss nav piešķirts, jo neatbilst Parīzes principu kritērijiem

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 344 645

1 493 307

1 541 027

1 498 479

1 492 048

46

51

51

51

51

01.00.00 Tiesībsarga birojs

1 344 645

1 493 307

1 541 027

1 498 479

1 492 048

46

51

51

51

51

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesībsarga rekomendāciju izpilde,%

63,2

72

72

72

72

Apkalpoto klientu dinamikas indekss (bāzes vērtība 1,0 ar 8 727 klientiem, sasniedzamā vērtība 1,1 ar 9 600 klientiem)

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticības reitings, punkti (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju), (SKDS/Neatkarīgā pētījuma dati)

21,3

25

25

25

25

Satversmes tiesā apmierinātie prasījumi, %

75

92

93

94

94