Politikas mērķis: aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošanaTiesībsarga likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem¹

Tiesībsarga biroja stratēģija

1

1

¹statuss atbilstoši Parīzes principiem, kur 1 = A(nacionālā institūcija pilnībā atbilst Parīzes principu kritērijiem), 2 = B(daļēji atbilst Parīzes principu kritērijiem), 3 = C(atbilst atsevišķiem Parīzes principu kritērijiem), 4 = statuss nav piešķirts, jo neatbilst Parīzes principu kritērijiem.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 329 113

1 374 956

1 493 307

1 498 379

1 492 934

46

46

51

51

51

01.00.00 Tiesībsarga birojs

1 329 113

1 374 956

1 493 307

1 498 379

1 492 934

46

46

51

51

51

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesībsarga rekomendāciju izpilde,%

70,7

72

72

72

72

Apkalpoto klientu dinamikas indekss (bāzes vērtība 1,0 ar 8 727 klientiem, sasniedzamā vērtība 1,1 ar 9 600 klientiem)

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticības reitings, punkti (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju), (SKDS/Neatkarīgā pētījuma dati)

23,5

24

25

25

25

Satversmes tiesā apmierinātie prasījumi, %

100

91

92

93

94