Politikas mērķis: aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana Tiesībsarga likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2019)

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā (ICC), statuss atbilstoši Parīzes principiem*

Tiesībsarga biroja stratēģija

1

1

 * statuss atbilstoši Parīzes principiem, kur 1 = A(nacionālā institūcija pilnībā atbilst Parīzes principu kritērijiem), 2 = B(daļēji atbilst Parīzes principu kritērijiem), 3 = C(atbilst atsevišķiem Parīzes principu kritērijiem), 4 = statuss nav piešķirts, jo neatbilst Parīzes principu kritērijiem.

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 144 522

1 359 279

1 374 956

1 371 739

1 371 739

45

46

46

46

46

01.00.00 Tiesībsarga birojs

1 144 522

1 359 279

1 374 956

1 371 739

1 371 739

45

46

46

46

46

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesībsarga rekomendāciju izpilde (%)

67,6

70

72

72

72

Apkalpoto klientu dinamikas indekss (bāzes vērtība 1,0 ar 8 727 klientiem, sasniedzamā vērtība 1,1 ar 9 600 klientiem)

-

1,0

1,1

1,1

1,1

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticības reitings (punkti) (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju) (SKDS/Neatkarīgā pētījuma dati)

22,7

23

24

25

25

Satversmes tiesā apmierinātie prasījumi (%)

90

90

91

92

93