Politikas mērķis: sekmēt efektīvu, likumīgu un ekonomisku publisko iestāžu resursu pārvaldību, programmu īstenošanu un mērķu sasniegšanu atbilstoši valdības uzstādījumiem, Saeimas apstiprinātajām valsts attīstības prioritātēm un sabiedrības interesēm / Valsts kontroles darbības stratēģija 2014.-2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2019)

Pārskata gadā ieviesti Valsts kontroles revīzijās sniegtie ieteikumi (% no pārskata periodā ieviešamajiem ieteikumiem)

Valsts kontroles darbības stratēģija 2014.‑2017.gadam

86

87

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 379 179

5 534 909

5 917 307

5 893 336

5 865 336

175

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

5 157 454

5 534 909

5 917 307

5 893 336

5 865 336

175

180

180

180

180

63.07.00 Strukturālo reformu ieviešana valsts pārvaldē (2007-2013)

221 725

-

-

-

­­-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Likumības (ar lietderības aspektiem) revīziju un lietderības revīziju apjoms (revīzijām novirzītie resursi % no kopējiem resursiem)

40,5

25

30

33

35

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas (skaits)

27

27

27

27

27

Likumības un lietderības revīzijas (skaits)

18

22

22

22

22