Politikas mērķis:
Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei
/ Valsts kontroles darbības stratēģija 2018. - 2021. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 696 887

6 913 126

7 054 513

7 054 513

7 038 013

177

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

6 617 605

6 872 298

7 054 513

7 054 513

7 038 013

177

180

180

180

180

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

79 282

40 828

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzīto resursu īpatsvars no kopējā revīzijās patērētā laika (%)

44,1

52

40

54

55

Atbilstības pārbaudēm novirzīto resursu īpatsvars no finanšu revīzijās patērētā laika (%)1

32,2

40

63

50

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)

22

18

18

18

18

Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi par atbilstības jautājumiem un/vai cita veida izvērtējumi (skaits)

56

48

 

56

56

56