Politikas mērķis: Valsts kontroles mērķis ir lietderīga, godprātīga un tiesiska publiskā sektora darbība sabiedrības interesēs / Valsts kontroles likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Valsts kontroles ieteikumu publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai īpatsvars, kas tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (%)

Valsts kontroles likums

92,4

92

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 675 132

7 054 513

7 482 977

7 406 477

7 406 477

177

180

180

180

180

01.00.00 Valsts kontrole

6 647 007

7 054 513

7 482 977

7 406 477

7 406 477

177

180

180

180

180

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

28 125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lietderības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzīto resursu īpatsvars no kopējā revīzijās patērētā laika (%)

35

40

54

55

56

Atbilstības pārbaudēm novirzīto resursu īpatsvars no finanšu revīzijās patērētā laika (%)

40,1

63

50

50

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi (skaits)

18

18

18

18

18

Finanšu revīzijās sniegtie atzinumi par atbilstības jautājumiem un/vai cita veida izvērtējumi (skaits)

48

56

 

56

56

56