Politikas mērķis:

  1. Nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs /likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”/
  2. Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību. /Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2021)

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi)1

Regulatora darbības stratēģija 2018.-2021.gadam.

-

-

Elektroenerģijas tirdzniecība

 

0,531

0,550

Dabasgāzes tirdzniecība

 

0,872

0,550

Elektroniskie sakari

 

 

0,165

0,150

Pasts

 

 

0,303

0,250

Valdības deklarācijas uzdevumi

20., 29., 94. punkts

1Raksturo gan lietotāju iespējas izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, gan savstarpējās konkurences samēru starp pakalpojumu sniedzējiem jeb tirgus varu. HHI indeksu aprēķina, nosakot tirgū esošo regulējamo komersantu procentuālo tirgus daļu kvadrātu.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 796 786

5 402 910

5 522 165

5 460 630

5 460 630

122

123

123

123

123

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

4 796 786

5 402 910

5 522 165

5 460 630

5 460 630

122

123

123

123

123

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

772

793

679

679

679

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

18,3

19,0

21,1

21,1

21,1

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,8

7,1

8,0

8,0

8,0

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

196

190

195

195

195

Kvalitātes rādītāji

Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu (indekss) (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju) (SKDS pētījuma dati)

29

30

30

31

32

Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora darbu (indekss) (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju) (SKDS pētījuma dati)

-6

-5

-5

-4

-3