Politikas mērķis:

  1. Nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs /likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”/
  2. Pilnveidot monopolu darbības uzraudzību un palielināt tirgus aktivitāti visās regulētajās nozarēs, lai sekmētu konkurētspējīgas cenas Baltijas reģionā /Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi)*:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas gada pārskats

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija

-

-

  • Elektroenerģijas tirdzniecība

 

0,667

0,550

  • Dabasgāzes tirdzniecība

 

1,000

0,550

  • Elektroniskie sakari

 

0,158

0,150

  • Pasts

 

0,275

0,250

Valdības rīcības plāns

11.1.12.1., 65.3.

*Raksturo gan lietotāju iespējas izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, gan savstarpējās konkurences samēru starp pakalpojumu sniedzējiem jeb tirgus varu. HHI indeksu aprēķina, nosakot tirgū esošo regulējamo komersantu procentuālo tirgus daļu kvadrātu

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 472 212

4 950 570

5 402 910

5 402 910

5 402 910

115

116

123

123

123

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

4 472 212

4 950 570

5 402 910

5 402 910

5 402 910

115

116

123

123

123

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

875

900

793

793

793

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

17,1

16,3

19,0

19,0

19,0

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

5,5

6,3

7,1

7,1

7,1

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

178

185

190

190

190

Kvalitātes rādītāji

Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu (indekss) (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju) (SKDS pētījuma dati)

x

x

30

31

32

Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora darbu (indekss) (ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot iedzīvotāju aptauju) (SKDS pētījuma dati)

x

x

-5

-4

-3