Politikas mērķis:

  1. nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs / likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
  2. sekmēt konkurenci tirgos, novēršot barjeras regulējumā, veidojot ģeogrāfiski plašākus tirgus un nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2025)

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi)

Regulatora darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam

-

 

-

 

Elektroenerģijas tirdzniecība

0,367

0,324

Dabasgāzes tirdzniecība

0,593

0,389

Elektroniskie sakari

0,176

0,171

Pasts

0,135

0,135

Valdības deklarācija

95., 96., 101., 104., 105., 188., 227., 231., 237., 239., 242., 294., 296.

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 284 988

5 627 075

6 495 586

6 816 729

6 796 729

116

122

122

122

122

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

5 284 988

5 627 075

6 495 586

6 816 729

6 796 729

116

122

122

122

122

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

601

618

6271

627

627

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

20,6

21,8

21,1

21,1

21,1

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,0

7,8

8,6

8,6

8,6

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

178

210

217

217

217

Kvalitātes rādītāji

Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu

(indekss)

19

21

21

21

21

Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora darbu2

-1

0

0

0

0

Piezīmes.

1 Palielinātas rādītāja vērtības 2023. – 2025. gadam, jo palielinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamo siltumenerģijas ražošanas, pārvades pakalpojumu sniedzēju un elektronisko sakaru sniedzēju komersantu skaits.

2 Ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju.