Politikas mērķis:

  1. nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs / likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
  2. nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indeksi)

Regulatora darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

-

 

-

 

Elektroenerģijas tirdzniecība

0,420

0,371

Dabasgāzes tirdzniecība

0,426

0,389

Elektroniskie sakari

0,168

0,171

Pasts

0,173

0,173

Valdības rīcības plāns

20.1., 20.2., 29.1. 36.1.,36.2.,36.3., 94.1.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 226 388

5 599 814

5 627 075

5 627 075

5 673 155

118

122

122

122

122

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

5 226 388

5 599 184

5 627 075

5 627 075

5 673 155

118

122

122

122

122

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

658

604

6181

618

618

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

18,5

26,2

21,82

21,8

21,8

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

5,0

8,3

7,82

7,8

7,8

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs  (skaits)

105

180

2103

210

210

Kvalitātes rādītāji

Regulējamo komersantu novērtējums par Regulatora darbu (indekss)4 

24

27

21

22

22

Iedzīvotāju novērtējums par Regulatora (indekss)4

0,01

0

0

1

1

Piezīmes.

1 Palielinātas rādītāja vērtības 2022. – 2024. gadam, jo palielinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamo siltumenerģijas ražošanas, pārvades pakalpojumu sniedzēju un elektronisko sakaru sniedzēju komersantu skaits.

2 Ņemot vērā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju skaita palielinājumu, samazinās īpatsvars procentuāli pret kopējo pakalpojumu sniedzēju skaitu.

3 Palielinātas rādītāja vērtības 2022. – 2024. gadam, ņemot vērā ieplānoto ES gāzes nozares esošo regulējumu pārskatīšanu, kā arī reģionālo pasākumu pieaugumu ES starptautisko organizāciju ietvarā.

4Ar “+”pozitīvs vērtējums, ar “-“ negatīvs vērtējums, veicot komersantu aptauju.