Politikas mērķis: nodrošināt Augstākās tiesas darbību/Satversmes 82.pants un likums “Par tiesu varu”

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022 gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 080 262

5722 422

6 127 202

6182 006

6 182 006

145

146

146

146

146

01.00.00 Tiesa

5 029 397

5 709 349

6 127 202

6182 006

6 182 006

145

146

146

146

146

02.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

50 865

13 073

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1450

1700

1700

1700

1700

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

761

1020

1020

1020

1020

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

672

770

770

770

770