Darbības mērķis:
nodrošināt Augstākās tiesas darbību / Satversmes 82.pants un likums “Par tiesu varu”

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 377 677

6 127 202

6 749 474

6 772 974

6 692 516

141

146

146

146

146

01.00.00 Tiesa

5 341 022

6 127 202

6 749 474

6 772 974

6 692 516

141

146

146

146

146

02.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

26 725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00  Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja finansētie projekti

9 930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Civillietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

1300

1700

1700

1700

1700

Administratīvo lietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

951

1020

1020

1020

1020

Krimināllietu departamenta izskatītās lietas (skaits)

789

770

770

770

770