Darbības mērķis: Zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas RepublikāLikums “Par zemes komisijām”

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

106 508

106 508

107 104

107 104

107 104

6

6

6

6

6

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

106 508

106 508

107 104

107 104

107 104

6

6

6

6

6

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības

272

200

150

100

100

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

5

10

7

5

0