Darbības mērķis: Zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā Likums “Par zemes komisijām”

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

106 149

106 508

106 508

106 508

106 508

6

6

6

6

6

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

106 149

106 508

106 508

106 508

106 508

6

6

6

6

6

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji 1

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

426

300

200

150

100

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

12

25

10

7

5

1 Darbības rezultatīvo rādītāju vērtības precizētas atbilstoši aktuālajai situācijai