Politikas mērķis: finanšu resursi valsts funkciju finansēšanai ir pieejami savlaicīgi un atbilstoši budžeta likumam kārtējam gadam / Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

0,07

1,5

Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz 60 % no IKP (% no IKP)

Fiskālās disciplīnas likuma 14.pants

36

39

 

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

394 057 176

289 971 758

272 554 012

265 688 029

271 409 162

191

185

192

192

192

31.01.00 Budžeta izpilde

6 642 267

7 096 334

7 484 401

7 388 220

7 043 884

186

184

185

185

192

31.02.00 Valsts parāda vadība

387 304 498

282 857 224

264 889 893

258 133 476

264 365 278

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

163 333

163 333

-

-

-

6

6

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

98 789

-

-

-

-

4

-

-

-

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

11 622

18 200

16 385

3 000

-

1

1

1

1

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

75

63

70

80

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)1

-

-

0

0

0

Likviditātes finansējums2 nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi3)

-

-

100

100

100

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

-

-

4

8

12

Kvalitātes rādītāji

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% ( % no aptaujāto klientu skaita)4

88,9

85

85

85

85

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu nav zemāks par “2”5

-

-

2

2

2

1 Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomu iekšējā tirgū

2 Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru saskaņā ar VK naudas līdzekļu vadības stratēģiju veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi)

3 Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros

4 Saskaņā ar VK kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai

5 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).