Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD1 vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kuri atalgojumu saņem no valsts budžeta  ( skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

1435

1 485

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

828 329

858 858

998 568

982 457

982 457

02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

828 329

858 858

998 568

982 457

982 457

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 506

1 435

1 485

1 485

1 485

Kolektīvu īpatsvars, kuri apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (%)

100

100

100

100

100

Kolektīvu īpatsvars, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (%)

100

100

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvu īpatsvars, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (%)

100

100

100

100

100