Politikas mērķis:
nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)    

Plānotā vērtība

(2021)    

Māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

1 522

1 482

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

982 270

983 369

975 633

975 309

975 309

02.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

982 270

983 369

975 633

975 309

975 309

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kuri darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 571

1 522

1 482

1 482

1 482

Kolektīvi, kuri apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (skaits)

1 571

1 522

1 482

1 482

1 482

Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)

1 571

1 522

1 482

1 482

1 482

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)

1 571

1 522

1 482

1 482

1 482