Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Kultūrpolitikas pamatnostādnes “Kultūrvalsts” (2021-2027), Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

  

Dalībnieki amatiermākslas kolektīvos (skaits tūkst.)

Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Kultūrvalsts”1 (20212027)

62,4

(2019)

63,0

(2024)

Dalībnieki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (skaits tūkst.)

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

66,2

(2018)

68,0

(2024)

1 Mērķis un rādītājs ir iekļauts politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

970 853

975 633

978 480

978 480

978 480

02.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

970 853

975 633

978 480

978 480

978 480

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kuri darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

Kolektīvi, kuri apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (skaits)

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472