Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2020)

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju skaits, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

1572

1522

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

996 382

985 842

983 369

983 369

983 369

02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

996 382

985 842

983 369

983 369

983 369

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 480

1 572

1 522

1 522

1 522

Kolektīvi, kas apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (skaits)

1 480

1 572

1 522

1522

1 522

Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)

1 480

1 572

1 522

1 522

1 522

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)

1 480

1 572

1 522

1 522

1 522