Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju skaits, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

1 480

1 485

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

852 801

998 568

985 842

982 457

982 457

02.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

852 801

998 568

985 842

982 457

982 457

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kolektīvi, kas darbojas vismaz divus gadus (skaits)

1 515

1 485

1 572

1 485

1 485

Kolektīvi, kas apguvuši kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru, t.sk. koprepertuāru (skaits)

1 515

1 485

1 572

1 485

1 485

Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (skaits)

1 515

1 485

1 572

1 485

1 485

Kvalitātes rādītāji

Kolektīvi, kas vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, konkursos vai izstādēs un atbilstoši katras skates nolikumam saņēmuši novērtējumu (skaits)

1 515

1 485

1 572

1 485

1 485