Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 904 043

5 997 302

8 875 820

11 181 266

10 671 695

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana

5 167 183

5 997 302

8 875 820

11 181 266

10 671 695

-

-

-

-

-

99.00.00  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 736 860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

21

22

22

22