Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība 
(2018.gads)

Plānotā vērtība 
(2020.gads)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)

Informatīvais ziņojums “Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .

5,4

6

Valdības rīcības plāns

163.1; 206.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5 567 017

7 509 842

7 709 102

8 490 137

9 852 033

155

169

192

236

328

34.00.00 Jaunsardzes centrs

5 567 017

7 509 842

7 709 102

8 490 137

9 852 033

155

169

192

236

328

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

97

110

110

125

125

Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)

119

119

131

175

267

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits) ¹

8 173

11 500

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits

-

-

1 800

6 000

9 600

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

29 706

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

7 045

12 000

13 000

14 000

14 000

Kvalitātes rādītāji

Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi (no 2024.gada VAM programmas absolventi), kuri izvēlas uzsākt dienestu ZS un NBS

-

60

60

60

60

Piezīmes.

¹ Ar 2020.gadu rādītājā tiek uzrādīts tikai jaunsargu skaits, 2019.gadā - “Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits”.