Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2023)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

6 418

8 000

Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

2 043

19 6801

Valdības deklarācija

1., 8.

Piezīmes.
1 Ar 2022. gadu, pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada  plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 438 586

8 667 756

11 079 622

12 367 311

13 022 274

180

272

323

349

349

     34.00.00 Jaunsardzes centrs

5 438 586

8 667 756

11 079 622

12 367 311

13 022 274

180

272

323

349

349

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

141

194

244

270

270

Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits)1

119

43¹

43

43

43

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (skaits)

6 418

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)

5 362

14 280

19 680

32 400

32 400

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)1

1 446

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)2

985

8 000

8 000

8 000

8 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits) 3

45

864

1 620

1 620

-

Valsts aizsardzības mācībās nometnēs izglītojamie (skaits)4

-

-

-

-

2 160

Piezīmes.
1 Sākot ar 2022. gadu, veiktas korekcijas, balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu.
2 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.
3 Ar 2025. gadu šis rādītājs netiks uzrādīts.
4 Ar 2025. gadu ir izveidots jauns rādītājs, jo, sākot ar 2024. gada 1. septembri, Valsts aizsardzības mācība būs obligāts vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmets.