Politikas mērķis:paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās (%) [285]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

39

(2018)

50

(2020)

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

21,8

(2018)

50

(2020)

Valdības rīcības plāns

123., 124.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

74015 786

75992805

76 859 629

77 345 367

77 345 367

1 800

1 858

1 823

1 823

1 823

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

73876 929

75 867 281

76 859 629

77 345 367

77 345 367

1 800

1 858

1 823

1 823

1 823

02.04.00 Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

138 857

125 524

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemtie izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 702

9 000

9 100

9 150

9 200

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un bijuši mācību praksē uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros (%)

21,8

30

30

34

40

Kvalitātes rādītāji

No izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, atskaitīto izglītojamo skaita samazinājums (%)

1,75

2

3

3

4

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

59,1

61

63

65

67

Valsts budžeta finansētie izglītojamie, kuri ieguvuši izglītību apliecinošu dokumentu (skaits)

4 968

5 479

5 754

5 800

6 000