Politikas mērķis: paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2012)

Plānotā vērtība (2020)

Izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās (%) [285]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

39

50

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

5

50

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 106.2., 115.1., 115.2., 115.4. punkti.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

68 577 089

72 030 301

74 561 019

74 561 019

74 561 019

1 905,2

1 977

1 935

1 935

1 935

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

68 577 089

72 030 301

74 561 019

74 561 019

74 561 019

1 905,2

1 977

1 935

1 935

1 935

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemtie izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

9 003

8 800

9 000

9 000

9 200

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 2. mācību gadā bijuši mācību praksē uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros (%)

1

15

6

40

40

Kvalitātes rādītāji

No profesionālās vidējās izglītības iestādēm atskaitīto audzēkņu skaita samazinājums (%)

4

5

4

3

3

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

58

70

70

70

70

Valsts budžeta finansētie izglītojamie, kuri ieguvuši izglītību apliecinošu dokumentu (skaits)

5 328

  5 248

4 710

5 650

5 700