Politikas mērķis: paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2012)

Plānotā vērtība (2020)

Izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās (%) [285]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

39

50

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

5

50

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

68 491 258

69 742 071

72 030 301

74 132 918

74 132 918

2031.61

2006

1977

1977

1977

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

63 869 533

69 742 071

72 030 301

74 132 918

74 132 918

2 031,61

2 006

1 977

1 977

1 977

02.02.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana profesionālās izglītības mācību iestādēs

4 621 725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemtie izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 297

8 704

8 800

9 000

9 000

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 2. mācību gadā bijuši mācību praksē uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros (%)

5

7

15

30

40

Kvalitātes rādītāji

No profesionālās vidējās izglītības iestādēm atskaitīto audzēkņu skaita samazinājums (%)

6

6

5

5

3

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

65

68

70

73

75

Valsts budžeta finansētie izglītojamie, kuri ieguvuši izglītību apliecinošu dokumentu (skaits)

4 510*

6 012

5 248

5 250

5 500

* Izsniegtas izziņas par izglītības programmas apguvi