Politikas mērķis:
Paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%) [165]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.‑2027. gadam

39

(2019)

50

(2027)

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)[RR 3.5]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.‑2027. gadam1

16,6

(2019)

25

(2027)

Valdības rīcības plāns

123., 124.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

75 911 944

76 859 629

80 501 935

81 182 430

81 182 430

1 784

1 823

1 822

1 822

1 822

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

75 682 495

76 859 629

80 501 935

81 182 430

81 182 430

1 784

1 823

1 822

1 822

1 822

02.04.00   Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

229 449

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 986

9 100

9 150

9 200

9 200

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un bijuši mācību praksē uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros (%)

16,6

 

30

20

22

25

Kvalitātes rādītāji

No izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, atskaitīto izglītojamo skaita samazinājums (%)

1,58

3

3

4

4

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

54,6

63

65

67

68

Valsts budžeta finansētie izglītojamie, kuri ieguvuši izglītību apliecinošu dokumentu (skaits)

4 897

5 754

5 800

6 000

6 200

Piezīmes.
1 Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.