Politikas mērķis: paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%) [165]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

39,3

(2020)

50

(2027)

Izglītojamo, kas apguvuši jaunas prasmes, mācoties darbavietā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

16,6

 (2019)

25

(2027)

Valdības rīcības plāns

123., 124.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

75 861 610

80 501 935

87 140 862

85 329 331

85 329 331

1 710

1 822

1 731

1 746

1 746

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

75 781 519

80 501 935

87 140 862

85 329 331

85 329 331

1 710

1 822

1 731

1 746

1 746

02.04.00   Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

80 091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

-

-

-3 870 982

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 997

9 150

9 100

9 200

9 250

Kvalitātes rādītāji

No izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, atskaitīto izglītojamo skaita samazinājums (%)

5

3

4

4

4

Absolventu īpatsvars, kas strādā profesijā vai turpina izglītību nozarē (%)

55

65

67

68

69

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 734

5 800

5 850

5 900

5 950