Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
 3. veicināt sociālo dialogu;
 4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
 5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
 8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
 10.  nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

1. Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 662

10 000

10 000

10 000

10 000

1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits)

3 030

3 000

2 000

2 000

2 000

1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%)

13,6

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs

4/600

4/600

4/600

4/600

4/600

1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)

2 250

2 200

3 000

3 000

3 000

2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas

1/205

1/200

1/200

1/200

1/200

3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)

5,3

5,0

5,0

5,0

5,0

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītotas personas (skaits) 36

768

650

650

650

650

5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)

1 734

1 350

1 350

1 350

1350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (tikko noslēgts darba līgums, %)

27,6

25,0

25,0

25,0

25,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

78,0

75,0

75,0

75,0

75,0

36Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 838 896

3 241 470

3 240 887

3 240 802

3 240 802

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

402 574

-583

-85

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

2 349 041

2 786 230

2 786 230

2 786 230

2 786 230

Vidējais amata vietu skaits gadā

162,4

179,8

179,8

179,8

179,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 201,9

1 289,3

1 276,6

1 287,7

1 287,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 799

4 364

31 743

7 988

7 988

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 370

787

-583

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

881

787

-94

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI

881

787

-94

Citas izmaiņas

489

-

-489

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

489

-

-489