Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
 3. veicināt sociālo dialogu;
 4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
 5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
 8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
 10.  nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

1. Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 643

10 000

10 000

10 000

10 000

1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits)

3 044

3 000

3 000

3 000

2 000

1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%)

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs

4/621

4/600

4/600

4/600

4/600

1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)

2 614

2 100

2 200

2 200

2 200

2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas

1/285

1/200

1/200

1/200

1/200

3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)

3,5

5,0

5,0

5,0

3,0

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.), (izglītoto personu skaits)

712

600

650

650

650

5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)

1 102

1 300

1 350

1 350

1 350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (tikko noslēgts darba līgums, %)

27,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

69,0

72,0

74,0

75,0

75,0

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 595 103

2 609 046

2 842 605

2 842 605

2 842 605

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 943

233 559

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

9,0

-

-

Atlīdzība, euro

2 113 261

2 102 499

2 336 009

2 336 009

2 336 009

Vidējais amata vietu skaits gadā

161

180,3

180,3

180,3

180,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 090,9

969,8

1 007,7

1 007,7

1 007,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 720

4 347

4 347

4 347

4 347

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

928

234 487

233 559

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

16 554

16 554

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

16 554

16 554

Ilgtermiņa saistības

928

977

49

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI, tai skaitā 49 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 48.§ 15.punktam

928

977

49

Citas izmaiņas

-

216 956

216 956

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

216 956

216 956

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.3.apakšpunktam

-

216 956

216 956