Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana;
  4. mediju akadēmiskās un profesionālās vides mijiedarbības sekmēšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē valsts iestādes, kuru pārziņā ir medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mediju un izglītības jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

-

30

40

40

40

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

-

4

4

4

4

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

-

2

2

2

2

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

-

3

3

3

3

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

-

45

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

-

35

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

-

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

1 270 248

1 475 218

1 264 718

1 264 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 270 248

204 970

-210 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

16,1

-14,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

70 030

275 000

204 970

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

250 000

250 000

Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšana

-

250 000

250 000

Citas izmaiņas

70 030

25 000

-45 030

Izdevumi Latvijas mediju politikas īstenošanai (mediju atbalsta fonds un medijpratība)

40 030

-

-40 030

Izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai, saskaņā ar MK 31.08.2015. sēdes protokola Nr.43 4.§ 13.punktu

-

25 000

25 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

30 000

-

-30 000

Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” sociālās atmiņas pētniecības (vēsturnieku grupa) atbalsta nodrošināšanai

30 000

-

-30 000