Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Autoceļu uzturēšana vasarā2

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

4 761,6

 4 876

1 948

1 948

1 948

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

 1 948,5

  1 988

  4 958

 4 958

4 958

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

 11 439,9

 11 304

 11 301

 11 301

 11 301

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

2 004,4

 1 978

 1 895

1 895

 1 895

Atbilstoši E uzturēšanas klasei (km)1

-

-

7

7

7

Autoceļu uzturēšana ziemā2

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

 838,4

 988

 1 980

 1 980

 1 980

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

 2 950,1

 2 249

 4 867

4 867

  4 867

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

 12 085

  11 921

 11 844

 11 844

 11 844

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

 1 576,3

 1 458

 1 411

 1 411

1 411

Atbilstoši E uzturēšanas klasei (km)1

-

-

7

7

7

Piezīmes.

1 Saskaņā ar 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kuri stājās spēkā 2021. gada 16. aprīlī, ir mainīta autoceļu ikdienas uzturēšanas klases noteikšanas kārtība.

2 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā, un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

188 578 914

145 370 376

257 431 808

199 534 233

201 451 001

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 43 208 538

112 061 432

-57 897 575

1 916 768

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,9

77,1

-22,5

1,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                     Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

8 366 608

120 428 040

112 061 432

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

57 850 000

57 850 000

Palielināti izdevumi valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).

-

57 700 000

57 700 000

Palielināti izdevumi velosipēdu ceļu izbūvei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.).

-

150 000

150 000

Ilgtermiņa saistības

8 293 608

12 578 040

4 284 432

Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47 99. §))

8 293 608

12 578 040

4 284 432

Citas izmaiņas

73 000

50 000 000

49 927 000

Atjaunoti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kas tika samazināti ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55, 38.§ 32.p.

-

50 000 000

50 000 000

        t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta                                        programmām (apakšprogrammām)

73 000

-

-73 000

Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi

73 000

-

-73 000