Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt uz riska vadības principiem balstīta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģiskā uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
  2. ieviest ekodizaina uzraudzības sistēmu;
  3. efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības;
  4. palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā, t.sk. iedzīvināt un stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu;
  5. uzraudzīt finanšu pakalpojumus, nodrošinot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanu;
  6. licencēt un uzraudzīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus;
  7. sniegt palīdzību un padomus patērētājiem;
  8. informēt patērētājus.

Programmas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Īstenoti projekti preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

11

11

x

x

x

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

1 214

1150

1150

1150

1150

Veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)

56

50

50

50

50

Veikta ekodizaina preču testēšana (skaits)

10

5

5

5

5

Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

44

300

300

300

300

Veiktas licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

25

50

50

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

1

1

1

1

1

Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

162

150

150

150

150

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

3 604

1800

1 800

1 800

1 800

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

34 209

35000

35 000

35 000

35 000

Alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi (skaits)1

115

150

150

150

150

Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai (skaits)

8

8

x

x

x

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

208

200

200

200

200

Veikta nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

60

60

60

60

60

Veikta ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

31

31

31

31

31

Veikta kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrēšana un uzraudzība (skaits)

-

8

8

8

8

Piezīmes.

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam ”Patērētāju un komersantu strīdu alternatīva risināšana (risināto strīdu skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2712425

2849981

2849981

2829981

2829981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

137556

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,1

-

-

-

Atlīdzība, euro

2125808

2249102

2297102

2297102

2297102

Vidējais amata vietu skaits gadā

103

103

103

103

103

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 710

1796

1 829

1 829

1 829

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12255

29284

36192

36192

36192