Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāja tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt uz riska vadības principiem balstītu balstīta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģisko uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras;
  2. ieviest ekodizaina uzraudzības sistēmu;
  3. efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības;
  4. palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā, tai skaitā iedzīvināt un stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu;
  5. uzraudzīt finanšu pakalpojumus, nodrošinot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanu;
  6. licencēt un uzraudzīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus;
  7. sniegt palīdzību un padomus patērētājiem;
  8. informēt un konsultēt patērētājus.

Programmas izpildītājs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Īstenoti projekti preču vai pakalpojumu drošuma un atbilstības uzlabošanai, bīstamo iekārtu un valsts metroloģiskajai uzraudzībai (skaits)

11

11

11

11

11

Veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes (skaits)

1 237

1 150

1 150

1 150

1 150

Veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)

-

50

50

50

50

Veikta ekodizaina preču testēšana (skaits)

-

5

5

5

5

 Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

-

300

300

300

300

Veiktas licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

-

25

50

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

-

1

1

1

1

Veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšana (skaits)

190

150

150

150

150

Sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā

Izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības (skaits)

3616

1 800

1 800

1 800

1 800

Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem (skaits)

38840

35 000

35 000

35 000

35 000

Patērētāju un komersantu strīdu alternatīva risināšana (risināto strīdu skaits)

75

200

150

150

150

 Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Īstenoti projekti patērētāju ekonomisko interešu aizsardzībai (skaits)

8

8

8

8

8

Izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas, e-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās (skaits)

299

200

200

200

200

Veikta nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

-

56

60

60

60

Veikta ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

-

25

31

31

31

Veikta kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrēšana un uzraudzība (skaits)

-

-

8

8

8

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 293 704

2 895 983

2 849 981

2 849 981

2 829 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

602 279

-46 002

-

-20 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,3

-1,6

-

-0,7

Atlīdzība, euro

1 792 912

2 249 208

2 249 102

2 249 102

2 249 102

Vidējais amata vietu skaits gadā

96

103

103

103

103

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 553

1 790

1 796

1 796

1 796

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 102

36 339

29 284

29 284

29 284

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-46 002

-

-46 002

t. sk.:

Citas izmaiņas

46 002

-

-46 002

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā prioritārā pasākuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” 2019. gadam paredzēto finansējuma apmēru

30 096

-

-30 096

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

106

-

-106

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Pārdalīts finansējums uz 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ēkas, kurā atrodas Ekonomikas ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, uzturēšanas, komunālo maksājumu izdevumu segšanai komunālo maksājumu izdevumu segšanai

15 800

-

-15 800